Se og bli hørt

Per Fugelli er gått bort, og Kristi Malterud og Steinar Hunskår tar i dette nummer av Utposten farvel med en høyt aktet kollega som, i tillegg til andre allmennmedisinske kjerneverdier, var opptatt av tilliten i forholdet mellom lege og pasient. Ingen andre av våre allmennlegekolleger har fått så mye oppmerksomhet i det offentlige rom som ham.

Hva var det som fikk så mange til å lytte til Fugellis stemme? Hva var det han sa, som traff oss og inspirerte oss? Han hadde en klar tanke, et varmt hjerte og en gyllen penn – men også et blikk for hva som er viktig å formidle. Han var opptatt av menneskets verdighet og tilla allmennlegene en profesjonell rolle i å se hver enkelt pasient for å utøve personlig legekunst. «Legens respekt bygger verdighet hos pasienten», skrev han i Utposten for noen år siden, og påpekte viktigheten av å bli sett og godtatt som den man er. Hans blikk for pasientene, spesielt de svakeste gruppene, og hans evne til å løfte dem, gjorde at han ble en avholdt lege og foredragsholder.

Vi har nylig hatt stortingsvalg. Jeg skal ikke kommentere valgresultatet, bare påpeke at de som gjorde den beste valgkampen var de som hadde tydelige og enkle budskap. De som ser hva som rører seg i et samfunn og svarer på det, blir alltid lyttet til. Uklar tale og utydelige mål fører sjelden til seier. Det samme gjelder for oss som jobber med allmennmedisin og samfunnsmedisin; vi må kunne se og iaktta, lytte oppmerksomt og snakke tydelig, for å bli hørt.

Det har også vært valg i Tyskland. Angela Merkel har styrt landet med et åpent blikk og sinn over lang tid. Hun lover sanksjoner mot de EU-landene som ikke tar imot sin andel av flyktningstrømmen. Med stoisk ro har hun kjempet en kamp for mennesker på flukt. Med sin ene stemme gir hun tusenvis av flyktninger en stemme. Hun ser dem, hun gir dem verdighet og hun blir hørt. Det står det stor respekt av, måtte hennes landsmenn også se og høre det.

I dette nummeret av Utposten har vi en omtale av Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes som nylig er publisert – sammen med det nye flytskjemaet for oppfølgingen av gravide med svangerskapsdiabetes. Retningslinjen skal bidra til et helhetlig forløp for kvinner med svangerskapsdiabetes og nyoppdaget diabetes i svangerskap, også etter svangerskapet. Viktigheten ikke bare av å behandle, men også forebygge, kan ikke påpekes for ofte. Der har allmennleger en viktig rolle. Systematikken i behandling og oppfølging av svangerskapsdiabetes er ikke så komplisert, spesielt ikke når det finnes gode anbefalinger og flytskjemaer. Den nye retningslinjen fører til at det må tas HbA1c på flere gravide enn tidligere, og at det må utføres flere glukosebelastninger. Men dersom allmennlegen med disse undersøkelsene kan bidra til færre fødselskomplikasjoner både hos mor og barn, så må dette følges opp.

Fysisk aktivitet og kostholdsendringer er viktige elementer ikke bare i behandling og oppfølging av svangerskapsdiabetes, men også når det gjelder flere andre sykdomsgrupper. «Exercise is Medicine Norge» (EIM Norge) har utviklet et klinisk emnekurs for primærleger om fysisk aktivitet som forebygging og behandling av sykdom. I dette bladet gir Terje Halvorsen, spes. i fysikalskmedisin og rehabilitering og leder i EIM Norge, en presentasjon av organisasjonen og kurstilbudene. Norstat gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse blant 1000 personer på oppdrag for Aktivitetsalliansen. 25 prosent av respondentene hadde i 2015 snakket med fastlegen sin om fysisk aktivitet, og hos bare 7 prosent av de spurte var det fastlegen som hadde tatt opp temaet om fysisk aktivitet under konsultasjonen. 18 prosent av pasientene tok dette opp selv. Studier har også vist at allmennleger føler de ikke har nok kunnskap til å kunne gi pasientene eksakte råd om fysisk aktivitet. Et klinisk emnekurs er derfor et godt tiltak, som bør kunne gi allmennlegen noen gode hjelpemidler til bruk i praksisen.

Tilbake til Per Fugelli, som skrev om helsens fem grunnstoffer i Utposten nr. 4, 2011. De fem var fravær av sykdom, verdighet, frihet, likevekt og helhet. Hans hypotese var at den spesialiserte biomedisinen har et anlegg for å svekke helsens grunnstoffer, bortsett fra fravær av sykdom, mens allmennmedisinen har et anlegg for å fremme dem. Det ligger mye menneskekunnskap i dette og stor tillit til allmennlegen, som skal ta vare på hele pasienten. Professoren sa «Du skal skrive ditt fag», og han levde selv opp til det. Artikler, bøker, foredrag, kåserier, intervjuer og ord av Fugelli vil leve videre. Han så pasienten og samfunnet rundt pasienten, og satte ord på det han så, og han ble og vil fortsatt bli hørt.