Kjernejournal sett fra brukernes ståsted

Endelig begynner vi å få på plass en elektronisk journal som opphever grensene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og som gjør viktig helseinformasjon tilgjengelig for pasient og behandler uavhengig av helseregion og behandlingssted.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen til pasienten, og som både pasient og lege kan registrere opplysninger i. Om man blir akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i kjernejournalen uavhengig av hvor pasienten får behandling.

I dagens kommunikasjonssamfunn er pasientrollen i endring. Mange pasienter har mye kunnskap om sykdom og behandling. For de pasientene som har lest og er godt informert om sin egen sykdom, kan digital tilgang til journalen bety at det blir en bedre dialog mellom lege og pasient.

Problemet med datasystemer som ikke snakker sammen er over

Mange pasienter tror at man bare har en journal, og at legen på sykehuset kan lese hva legen på legevakta og fastlegen har skrevet inn, resultater fra prøver og lignende. Slik er det ikke, men ved innføringen av kjernejournal er man i alle fall et stykke på vei til å gjøre kritisk og viktig informasjon tilgjengelig.

Noen av fordelene ved kjernejournal er at:

  1. Helsepersonell raskt får informasjon som er viktig om man blir akutt syk

  2. Legen kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon

  3. Pasienten kan legge inn egne opplysninger i sin kjernejournal

  4. Pasienten og helsepersonell ser de samme opplysningene

  5. Pasienten og legen får god oversikt over legemidlene til pasienten

Pasientene registrerer opplysninger i sin kjernejournal ved å logge seg inn på nettsidene til helsenorge.no. Innloggingen skjer på samme måte som når man logger seg inn i nettbanken, man bruker enten en kodebrikke eller får innloggingsinformasjon på mobiltelefonen. Jeg tror at alle som i dag bruker nettbank, også vil gå innom sin kjernejournal, bare de blir klar over at den finnes!

Illustrasjonsfoto: colourbox

I en akuttsituasjon

Når pasienten ankommer akuttmottaket, og helsepersonellet der slår opp i pasientens kjernejournal, vil det lyse opp en rød eller blå «knapp» om det er registrert spesielle opplysninger om pasienten. En rød knapp indikerer at fastlegen har registrert kritisk informasjon, en blå knapp at pasienten selv har registrert viktig informasjon.

Som fastlege er det også viktig å kunne vise pasienten hva du har registrert av kritisk informasjon. Jeg tror pasientene vil føle seg trygge og bedre ivaretatt dersom de vet at informasjon om alvorlig allergi eller pågående behandling er registrert i kjernejournalen og vil vises dersom man blir akutt innlagt på sykehus. Dette er kritisk informasjon som kan føre til at sykehuset vil endre undersøkelsesmetode, behandling og oppfølgning av pasienten.

Pasienten kan også registrere viktig helseinformasjon om seg selv, det vil variere fra pasient til pasient hva den enkelte synes er viktig – egen opplevelse av sykdomshistorikk, eller hvem pasienten ønsker man skal kontakte i en akuttsituasjon. Kjernejournalen har allerede registrert de opplysningene som står i folkeregisteret om hvem man bor sammen med, navn på barn og foreldre, men i en akuttsituasjon er det kanskje noen andre som pasienten ønsker man skal kontakte. Dersom man hører dårlig, eller har andre spesielle kommunikasjonsbehov, kan det også registreres. Særlig i akutte situasjoner, når man er utrygg og engstelig for hva som skjer med en, er det viktig at man slipper å gjenfortelle sin egen sykehistorie samt holde oversikt over alle medikamenter man bruker.

Reservasjon mot kjernejournal

De pasienter som ønsker det kan reservere seg mot at opplysninger blir lagret i kjernejournalen Den enkelte pasient må selvfølgelig selv vurdere hva som føles riktig, men jeg og de aller fleste pasient- og brukerorganisasjonene mener at en digital journal er med på å bedre pasientsikkerheten.

Informasjon om kjernejournal

Fastlegene spiller en viktig rolle for å gjøre pasientene kjent med hva kjernejournalen inneholder og hvordan den kan brukes. Jeg håper at flest mulig fastleger logger seg inn sammen med pasienten, og viser hvilken informasjon som ligger i kjernejournalen. Man kan for eksempel gå gjennom oversikten over aktive resepter for å se om den stemmer?

Årlig avdekkes det mange alvorlige feil og pasienter blir påført skade fordi man ikke har gjennomført en samstemming av legemidlene pasientene bruker. Med aktiv bruk av kjernejournalen vet pasienten hvor man til enhver tid har en oppdatert legemiddelliste. Man slipper også å huske hvilke medisiner man bruker og hvilken styrke disse har.

Enda en vei å gå

Helt fornøyd er vi som pasienter enda ikke, det blir vi først når hele journalen, alle polikliniske notater og epikriser er tilgjengelig elektronisk, i ett felles system for hele Helse-Norge. Det er et problem for helsevesenet at pasientene opplever at dialogen mellom primær og spesialisthelsetjenesten er for dårlig, og at viktig informasjon ikke når frem. Mens vi venter på en enhetlig elektronisk pasientjournal, som kan leses på tvers av behandlingssteder og regioner, så har vi fått kjernejournal. Jeg håper at vi ser en økt og aktiv bruk av dette viktige verktøyet i året som kommer. I dag har ca halvparten av befolkningen i Norge fått sin kjernejournal, og i løpet av 2017 skal alle ha fått tilgang.

Gå inn på helsenorge.no, logg deg inn som du gjør i nettbanken og sjekk om du har fått din egen kjernejournal!