Karbamazepin og alkohol

Spørsmål

Fastlege har henvendelse vedrørende en mannlig pasient som står på karbamazepin (Tegretol) 800 mg daglig. Pasienten lurer på om medikamentet lar seg kombinere med å drikke alkohol i festlige anledninger.

Svar

I følge preparatomtalen kan karbamazepin, som andre psykoaktive legemidler, påvirke pasientens toleranse for alkohol, og avholdenhet anbefales (1). Vi har søkt i nasjonale og internasjonale interaksjonsdatabaser og finner ingen spesifikke interaksjoner mellom karbamazepin og alkohol (etanol), men det oppgis at alle antiepileptiske medikamenter i kombinasjon med alkohol kan gi en økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon (farmakodynamisk interaksjon). I en oversiktsartikkel fra 2014 konkluderes det med at det lille som finnes av data så langt ikke tyder på noen farmakokinetiske interaksjoner mellom karbamazepin og alkohol (2).

En praktisk tilnærming til alkoholinntak ved legemiddelbruk er skissert i en artikkel fra Tidsskriftet i 2002. Inntak av én standardenhet alkohol (en liten flaske øl, et glass vin eller en drink brennevin) gir sjelden alkoholkonsentrasjoner i blod høyere enn 0,3 promille, og alkoholkonsentrasjonen vil ikke stige over dette dersom det går to timer mellom hver gang man starter inntak av en standardenhet alkohol. Det er rapportert svært få vesentlige interaksjoner mellom medikamenter og alkohol ved så lave alkoholnivåer (3).

Konklusjon

En pasient som står på antiepileptika må alltid være oppmerksom på økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon ved inntak av alkohol. Vi har ikke funnet grunn til helt å fraråde inntak av alkohol ved bruk av karbamazepin. Det er vanskelig å angi noen eksakte grenser, men det er i overstående svar skissert en praktisk tilnærming.

Referanser

  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tegretol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 09. januar 2015).

  2. Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol). Clin Pharmacokinet 2014; 53 (12): 1115–36.

  3. Mørland J. Interaksjoner mellom legemidler og alkohol. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 5 (122): 511–3.