Destinasjon Cuba – for å lære om helsestell.

Destinasjon Cuba – for å lære om helsestell. ri Destinasjon Cuba -for å lære om helsestell AV GJERTRUD LØDØEN Akershus legeforening sendte sist vinter ut invitasjon til alle medlemmene med tilbud om å bli med til «annerledeslandet» Cuba, som er kjent for å utdanne mange leger og å ha et velfungerende helsevesen. Det ble en gruppe på 30 leger som reiste av gårde i februar 2008, og vi ble møtt av en norsk og en cubansk guide. ("\__'' Vår norske guide, Olav Kjeldsen, hadde godt kjennskap til Cuba etter samarbeid og en rekke besøk i forbindelse med den årlige filmfestivalen i Havanna og bistandsprosjekter han har ledet der. Sammen med den cubanske guiden Rializ gav han oss et godt innblikk i Cubas helsevesen, his.torie, geografi og samfunnsforhold både før, under og etter revolusjonen. Rializ gav blant annet en inngående presenta.sjon av revolusjonsmuseet i Havanna, og vi fikk også inn.blikk i Cubas historie fra tiden da indianerne var de eneste innbyggerne på øya. De var for øvrig de første som laget sigarer -en av Cubas viktigste eksportartikler. Cuba var den første øya Columbus kom til i 1492 og han skrev i dag.boken sin: «Jeg har aldri sett et mer nydelig sted ... ». Offensiv satsing · \ På vår første dag i Havanna fikk vi en innføring i oppbyg.gingen av helsevesenet på Cuba. En representant fra helse.ministeriet holdt foredrag om det cubanske helsevesenet. Helsetjenester og utdanning av leger har vært et satsnings.område helt fra Fidel Castro overtok makten i 1959. Det ble poengtert at det i 1959 var 6286 cubanske leger hvorav halv- Gjertrud Lødøen Fastlege på Østerås legekontori Bærum. Sitter i styret i Akershus legeforening. parten flyktet i forbindelse med revolusjonen. I 2006 var det 71 489 leger og 48 prosent av disse var såkalte «family doc.tors» som jobbet på 14 078 «family doctors offices». Det vil si en lege per 159 innbyggere -med andre ord større lege.tetthet enn i Norge! Et annet satsningsområde på Cuba var å redusere barne.dødeligheten både gjennom bedret svangerskapsomsorg og gjennom barnekontroller. Dette har fungert, og spebarns.dødeligheten er således på nivå med industrialiserte land. Den gjennomsnittlige levealderen har i perioden fra 1959 til 2006 økt fra under 60 år til 77 år. Takket være et omfat.tende vaksinasjonsprogram har man utryddet en rekke smittsomme sykdommer som f. eks polio, difteri, røde hunder, meslinger og malaria. Man har også en strategi for å bekjempe hiv-smitte. DESTINASJON CUBA Et annet fokusområde de siste årene har vært utdanning av utenlandske leger slik at de kan reise tilbake til sine hjem.land. Ved Latin American School ofMedicine i Havanna blir det utdannet 1500 nye leger i året som alle reiser tilbake til sine opprinnelsesland i Latin-Amerika og Afrika etter endt utdanning. Helseministeriet er opptatt av både å eksportere cubanske leger til fattigere land med dårlig legedekning, og å sørge for at leger fra andre land som får utdanning på Cuba, reiser hjem for å jobbe i sitt eget land. Få midler -mye helse Helsevesenet finansieres av statlige midler, slik at tjenestene er gratis for pasientene. Det er imidlertid vanskelig tilgang på en del medikamenter. Det finnes primær-og spesialist.helsetjenester. De såkalte «family doctors» har et nært for.hold til sine pasienter, og er ifølge vår guide ofte på hjemmebesøk hos dem. Legekontorene i landsbyene har en felles utforming og vi så hvor de lå. Det ble dessverre ikke anledning til å besøke et slikt kontor. Imidlertid besøkte vi i Havanna en av de 498 poliklinikkene på Cuba: Polyclinico Guanavo. Poliklinikken betjente 18 ooo innbyggere og de tok hånd om en rekke problemstil.linger. Der er det spesialister i øre-nese-hals-sykdommer, En fornøyd pasient hos fotpleieren på en poliklinikk i Havanna. Den norske legegruppen på besøk ved Latin American School of Medicine som utdanner I 500 nye leger i året. Legene reiser tilbake til sine hjemland i Sør-og Mellom-Ameril(a og Afrika for å arbeide. UTPOSTEN NR .5 • 2008 En representant ji-a helseministeriet orienterer om det cubanske helsevesenet. øyesykdommer, røntgenfag, kirurgi, indremedisin og gynekologi samt tannlegetjenester, fotpleie og sosiale tje.nester. I tillegg har de en øyeblikkelig hjelp funksjon med en observasjonspost. Sett med norske legeøyne var standar.den svært enkel, utstyret og lokalene var gammelt og slitt og vi så engangshanskene henge til tørk slik at de kunne brukes om igjen! Det er 213 sykehus på Cuba og i Santa Clara, en tre-timers busstur fra Havanna, fikk vi omvisning på Cardio-senteret. Dette var et senter med hjertespesialister hvor vi fikk for.ståelsen av at de drev med avansert diagnostisering og behandling av hjertesykdom hos barn og voksne, blant annet hjertekateterisering. Cuba har også et tilbud til uten.landske pasienter. Det ble fortalt om blant annet øyeklinik.ker hvor pasienter fra andre latinamerikanske land kom for å få utført grå stær-operasjoner. ..:_:.:.:.:.:.::__:.::_.--.:.___.;.3-:;........ Slik det ble presentert for oss, ser det ut til at et relativt fattig innbyggere og gjennomsnittlig levealder er 77 år.land som Cuba har fått til et tilsynelatende velfungerende hel.sevesen for hele befolkningen ved hjelp av enkle midler. Det Evt. spørsmål og kommentarer kan rettes til: gjertru@online.no er tankevekkende for oss som bor i et av verdens rikeste land. Glimt fra gamlebyen i Havana: Plaza de la Catedral.

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf