Relis - Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram.

Relis - Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram.  Nord-Norge Øst Sør Tlf. 77 64 58 90 Tlf. 23 01 64 11 Tlf. 23 07 53 80 Midt-Norge Vest Tlf. 73 55 01 60 Tlf. 55 97 53 60 www.re=ill!:>.no Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) er et gratis tilbud til helsepersonell om produsentuavhengig lege.middelinformasjon. Vi er et team av farmasøyter og kliniske farmakologer og besvarer spørsmål fra helsepersonel om legemiddelbruk. Det er her gjengitt en sak utredet av RELIS som kan være av interesse for Utpostens lesere. Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram Spørsmål til REL/S: En lege vil vite om kvetiapin (Seroquel) og escitalopram (Cipra.lex) kan brukes samtidig. Spørsmålet gjelder en kvinne på 80 år som har brukt kvetiapin 12,5 mg x 2 i ca. 2 måneder. Legen vurderer å gi henne escitalopram i tillegg ( døgndose 10 mg). Fra før bruker pasienten acetylsalisylsyre (Albyl-E) 160 mg x I og lisinopril (Zestril) 10 mg x 1. Det er ikke funnet spesifikk litteratur som besvarer hele spørsmålet. F armakokinetisk påvirkning Personer over 70 år har høyere serumkonsentrasjon av kve.tiapin enn yngre etter samme dose (1). Både kvetiapin og escitalopram metaboliseres via CYP 3A4 (2,3). Ingen av dem ser ut til å påvirke eliminasjonen av andre legemidler. Likevel er det sett at citalopram/escitalopram økte like.vektskonsentrasjonen av kvetiapin i plasma (I), men økningen var ikke så stor at forfatterne anbefalte dosejuste.ring. Gjennomsnittsalder i studien var 36 år og man kjen.ner ikke forholdene hos eldre. Farmakologiske interaksjoner/bi virkninger • QT-forlengelse med k vetiapin er sett hos o, r-r prosent av pasientene i kliniske studier og er også rapportert etter markedsføring, både i terapeutiske doser og ved overdo.sering (2). QT-forlengelse er også rapportert (men ikke bekreftet) for escitalopram, og QT-forlengelse er et av symptomene på overdosering (4). Additiv effekt på QT.intervallet av kvetiapin pluss escitalopram kan ikke ute.lukkes (5). • Både kvetiapin og escitalopram kan gi gastrointestinale bivirkninger (2,3). • Det kan være økt risiko for nevrotoksisk syndrom, dvs. sero.tonergt syndrom/malignt nevroleptikasyndrom. Slike pro.blemer er sett ved kombinasjon av antipsykotika og SSRI (5), men data mangler for kvetiapin pluss escitalopram. • Blødningsrisiko kan være økt idet SSRI og acetylsalisyl.syre påvirker trombocyttfunksjonen via forskjellige mekanismer. Blødninger er en kjent bivirkning av disse midlene både hver for seg og i kombinasjon (4). UTPOSTEN NR.5 • 2008 • Escitalopram kan gi hyponatremi, og eldre pasienter er blant de gruppene som er mest utsatt (4). Hyponatremi er også en risiko ved behandling med ACE-hemmere (6,7). Vurdering Fordi dosebehovet av escitalopram er vanskelig å forutsi og man ikke kan utelukke en variabel farmakokinetikk, synes det rimelig at escitalopram initieres i lav dose. Bivirkninger vil antagelig melde seg raskt. Fordi antidepressiva har lang.somt innsettende effekt, kan det være rimelig å la hvert doseringsnivå få tid til å virke før en eventuell (neste) dose.økning iverksettes. Referanser I. Castberg I, Skogvoll E, Spigset 0. Quetiapine and drug inter.actions: evidence from a routine therapeutic drug monitoring service. J Clin Psychiat 2007; 68 (10): 1540-5. 2. Clinical Pharmacology© 2008 database. Quetiapine. Gold Stan.dard. http://www.clinicalpharmacology.com (29. mai 2008). 3. Clinical Pharmacology© 2008 database. Escitalåpram. Gold Standard. http://www.clinicalpharmacology.com (29. mai 2008). 4. Lakemedelsverket (Sverige). Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.lakernedelsverket.se/ (Sist endret: 13. mai 2008). 5. Eiermann B (red.). Janusinfo -Swedish Finnish lnteraction X.referencing. http://drugdb.janusinfo.se/sfinx/interactions/ index_menus.jsp (29. mai 2008). 6. Clinical Pharmacology© 2008 database. Lisinopril. Gold Stan.dard. http://www.clinicalpharmacology.com (30. mai 2008). 7.RELIS database 2007; spm.nr. 3322, RELIS Sør. (www.relis.no/database) Tone Westergren, leder, cand.pharm., RELIS Sør, Rikshospitalet HF Gaut Gadeholt, overlege, Avd for Klinisk farmakologi, Rikshospitalet HF

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf