Kommentar til Bjørn Gjelsviks innlegg i Utposten nr 4 2008

Kommentar til Bjørn Gjelsviks innlegg i Utposten nr 4 2008 KOMMENTAR Kommentar til Bjørn Gjelsviks innlegg i Utposten nr 4 2008 Bjørn Gjelsvik har i Utposten nr 4 en kom.mentar til vår artikkel i et tidligere nummer om de nye 2007 europeiske guidelines for behandling av hypertensjon fra den euro.peiske hypertensjonsforeningen (ESH) og den europeiske hjerteforeningen (ESC). Artikkelen vår ble skrevet etter en invitasjon fra en av redaktørene i Utposten og er kun en enkel beskrivelse av disse retningslinjene som nå er trykket i en mer komplett form på norsk ved professor Per Omvik i siste nummer av Hjerteforum. At fokus for hyper.tensjonsguidelines ligger på hypertensjon bør ikke overaske noen, men som vi også har forsøkt å formidle i artikkelen er et viktig poeng i de nye retningslinjene reduksjon av total kardiovaskulær risiko for å forhindre både kardiovaskulær sykdom og død. Fore.bygging av venstre ventrikkelhypertrofi, hjertesvikt, nyresvikt og hjerneslag, og ikke bare død, gjør at ESH/ESC guidelines anbe.faler det som for noen synes å være for aggressiv blodtrykksbehandling. Vi har intet ønske om å gå inn i noen lengre debatt i Utposten, men bare bemerker at Bjørn Gjels.vik har undertegnet 2007 ESC Preventive Guidelines der prinsippene i 2007 ESH/ESC Guidelines inngår i sin helhet, så formelt har han akseptert disse retningslinjene i en euro.peisk sammenheng. Tonje A. Aksnes og Sverre E. Kjeldsen Kilde 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Manage.ment of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the Euro. pean Society ofCardiology (ESC): J Hypertens 2007; 25: 1105-1187. Eur Heart J 2007; 28; 1462-536. Blood Press 2007; 16: 135-232. UTPOSTEN NR .5 • 2008 Det er dumt å måtte sykmelde hele kroppen hvis det bare er armen som er vond Betennelse i armen, vond rygg, psykiske problemer eller andre lidelser, er ikke nødvendigvis til hinder for å være i jobb. Ny sykmeldings.blankett gjør det lettere for lege, arbeidsgiver og arbeidstaker å få fram muligheter til å være i jobb på tross av helseplager: Lege/sykmelder: Ny blankett Arbeidstaker: Står i sentrum gjør det lettere å beskrive hva for kommunikasjonen. Bruker som medisinsk sett er mulig. Gir blanketten til å utveksle infor.klar melding om arbeidstakeren masjon mellom lege/sykmelder kan være i aktivitet eller ikke i og arbeidsgiver. Bidrar til at lege/ sykdomsperioden. Kan be arbeids.sykmelder og arbeidsgiver ser giveren gi tilbakemelding. mulighetene for at arbeidstaker fortsatt kan være i jobb. Arbeidsgiver: Får bedre informasjon om arbeidstakerens muligheter til Ny sykmeldingsblankett å jobbe, men ikke diagnosen. Skal 1. september 2008. sammen med arbeidstaker tilret.Les mer på telegge arbeidet med hensyn til nav.no/raskeretilbake. wwde rådene som er gitt. Kan gi tilbakemelding til lege/sykmelder.

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf