Brev til redaksjon vedrørende «Behandling av impetigo».

Brev til redaksjon vedrørende «Behandling av impetigo». m BREV BREV TIL REDAKSJONEN VEDRØRENDE «Behandling av impetigo» UTPOSTEN NR. 4 / 2008 AV LISE K. ANDRESEN,produktansvarligfor Fucidin ®, LEO Pharma AS Artikkelen av Sverre Rørtveit som er skrevet på bakgrunn av de nylig publiserte rerapi:mhefalingene for impetigo, inneholder flere påstander om Fucidin® som ikke bør stå uimotsagt. Fusidinresistens hos gule stafylokokker isolert fra hudprøver var i 2007 ca 15 prosent, mens i isolater fra impetigo-pasienter er fusidinresistensen på samme nivå som tidligere. Forfatteren henviser til sin egen artikkel fra British Journal of Dermatology i 2007. Artikkelen omhandler imidlertid årene 2001-2005 og ikke frem til 2007 slik det hevdes (1). Imidlertid kan det ikke utelukkes at en slik bruk av fusidin kan føre til seleksjon av resistente stammer i tillegg til at resistens.graden økes ved induksjon. 1. All bruk av antibiotika eller antiseptika kan føre til selek.sjon av resistente stammer. Ovennevnte utsagn kan opp.fattes dithen at risikoen for resistesutvikling er større ved bruk av Fucidin® enn av andre midler. Tisvarende pro.blemer gjelder selvfølgelig også bruk av Brulidine, Baci.mycin, Diclocil, Ery-Max og Clindamycin. 2. I litteraturen kan vi ikke finne at bruk av fusidinsyre fører til økende resistensgrad som følge av induksjon. Hvilken dokumentasjon har forfatteren for denne påstanden? Resistens overfor andre lokalt virkende midler som bacitracin, klorheksidin og retapumulin er lite undersøkt i Norge. Staphylococcus aureus er ofte høygradig resistent mot baci.tracin. I en undersøkelse av Afset og Mæland hadde 212 av 255 isolater MIC-verdier ;,,:32 mg/I, mens bare tre isolater hadde så høye MIC-verdier av fusidinsyre (2). Men her gjel.der det samme som for fusidinsyre; ved lokalbehandling fås så høye konsentrasjoner at effekt likevel kan oppnås (3). For øvrig er fusidin et verdifullt middel ved behandling av sys.temiske stafylokokkinfeksjoner. Det tilsier at begrenset bruk ved enklere infeksjoner er viktig. Vi er enig i at fusidinsyre er et verdifullt middel til behand.ling av systemiske stafylokokkinfeksjoner. Der faktiske forhold er imidlertid: • Forskjellige stafylokokkstammer synes å gi forskjellige typer infeksjoner. Den klonen som har forårsaket impe.tigo i Norge de senere årene, er sjelden årsak til syste.miske infeksjoner. Den er bare unntaksvis blitt påvist i blodkulturer (4, 5). • Fucidin® blir i svært liten grad brukt til systemiske infek.sjoner (6). Siden forbruket av systemisk fusidinsyre er minimalt, blir seleksjonspresset på stafylokokker som for.årsaker systemiske infeksjoner, meget lite. Derimot inne.bærer bruken av bl.a. bredspektrede makrolid-miksturer et betydelig seleksjons press på hele kroppens normalflora. I en tidligere artikkel av Rørtveit ble effekten av ulike be.handlingsalternativer vurdert. Tolv pasienter fikk dikloksa-/ kloksacillin. Behandlingsvikt eller residiv ble observert hos nesten halvparten av disse (5, 7). Hvorfor blir penicillinasestabile penicilliner anbefalt? Hvor.for fremsettes så kraftige advarsler mot et smalspektret topi.kalt middel som i hovedsak påvirker hudfloraen, og som ikke fører til kryssresistens med andre midler? Referanser I.RørtveitS, Rørtveit G. Br J Derrnatol 2007; 157: 100-105. 2.Afset JE, Mæland JA. Scand J Infect Dis. 2003; 35:84-9. 3.AF As rapport (Arbeidsgruppen For Antibiotikasp ørsmål) Scan J In feet Dis. Suppl I 03 1997. 4. Afset JE, Jacobsen T, Mæland JA. ScandinavianSociety for Antirnicrobial Chernotheraphy. abstracts 2003;15 5. NORM/NORM-VET 2003-2006 6.Farrnastats salgsstall juni 2008 7.Rørtveit S.Rørtveit G. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:2557-60. Evt. spørsmål og kommentarer kan rettes til: lise.andresen@leo-pharma.com UTPOSTEN NR.5 • 2008

Denne artikkelen finnes kun som PDF

Last ned pdf